ZAKAAT KE GAIR MUSTAHIQQEEN

⭕SAWAL

Zakaat kin kin ko Nahi de sakte ?

 

🔵JAWAB

in logon ko zakaat dena jaiz nahi.

1. Apne baap, dada, dadi, par dada, par dadi.. ooper tak.

2. apni maa, nana, nani, par nana, par nani... ooper tak

3. apne haqeeqee ladke, pote, potiyan, Par pote, par potiyan.. niche tak

4. apni haqeeqi ladki,nawase, nawasiyan,par nawase, par nawasiyan.. niche tak

5. shohar ka apni biwiko zakaat dena isee tarah biwi Ka apne shohar ko zakaat dena jaiz nahi

6. aisi talaq shudah awrat jo iddat guzar rahi ho us ke shohar ka us ko zakaat dena na jaiz hai

7. maaldar sahibe nisab ki mohtaaj nabalig awlad ko

8. jo awrat bewa malike nisab hai us ko aur us ke na balig bachche ko

9. madrasah Ke ustaaz ko aur masjid Ke imam ko zakaat ke rupiye se tankhwah dena na jaiz hai

10. Huzoor SALALLAHU ALAIHI WASALLAM ke khandan walon ko zakaat jo ke hamare malon ka mel hai dena Jaiz nahi agar woh gareeb hain to zakaat ke alawaa Ka rupiya den

11. maaldar malike nisab ko

12. zakaat Ka rupiya masjid ki, madrasah ki, khanqah ki, musafir khane ki, yateem khane ki, school ki, aam raston ki tameer me, kunwe, boring aur nahron ki khudai me dena Jaiz nahi.

13. zakaat ke rupiye se kafan khareedna, qabarsatan ki zameen khareedna na Jaiz hai.

14.Kafir ko zakaat dene se adaa nahi hogi

15. woh tamam soorten Jis me mustahiq ko bila iwaz (badla) bila shart hamesha ke liye malik banana paya nahi jata wahan zakaat dene se zakat adaa nahi hogi

📕masaile zakaat (rafaat) safa 285,286,KITABUL masail se makhooz
📚kai urdu fatawon ke hawalon ke sath