Lesson-09b

Verbs_فعل فتح جعل | Understand Al-Qur'an & Salah, the easy way

  • Sab Se Pahle Niche Di Hui Video Ko Dhyan Aur Tawajjo Se Dekhain
  • Us ke Baad Quiz Ko Submit Karain
  • Us ke Bad Sahih Jawabat Ko Dekhain
  • Agle Lesson Ke Update Hone par Us ko Dekhin
  • Sab Se Pahle Niche Di Hui Video Ko Dhyan Aur Tawajjo Se Dekhain
  • Us ke Baad Quiz Ko Submit Karain
  • Us ke Bad Sahih Jawabat Ko Dekhain
  • Agle Lesson Ke Update Hone par Us ko Dekhin
Lesson-20b (Prev Lesson)

Course Curriculum